INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

  โครงการกำหนดแนวเส้นทาง และมุลค่าการลงทุนเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สาย กรุงเทพฯนครราชสีมา ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

             โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

             โครงการศึกษาที่จอดรถอัจฉริยะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.

             โครงการโครงการการศึกษาสภาพปัญหาการจราจรในเขตอำเภอเมืองและเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ของจังหวัดสระบุรี

               โครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำปิง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และแม่น้ำแม่กลอง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

               โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – บ้านแม่เจดีย์ ของกรมทางหลวง

 

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.